Mất Chủ Quyền Là Mất Giang San

Tiền-nhân, thời đuổi giặc Tàu
Tiếng vang hùng sử… địa đầu Chi Lăng!
Đằng Giang thủy táng xâm lăng,
Lưu Cung Nam Hán, trăm ngàn thây tan.
Tống quân, tướng giặc Lưu Trừng,
Vội vàng tháo chạy như chừng mạnh ai…
Đến thời Mông Cổ đâu hay!
Lừng danh thiên hạ, Đông Tây khiếp hồn.
Ba lần xâm lược nước Nam,
Thây phơi khắp nẻo… Bạch Đằng máu loang.
Tiếp tục đọc