Biểu Tình chống VC Trương Tấn Sang đến Đan Mạch (Denmark)

Lắng nghe Audio:

Biểu Tình chống VC Trương Tấn Sang đến Đan Mạch (Denmark), ngày 19 tháng 9 năm 2013 (Thứ Năm).
Hình ảnh cuả Vương Nhi (Photo courtesy of Vương Nhi).
Vietnamese demonstration against Viet(nam) communist leader Truong Tan Sang to Denmark, Thursday, September 19th 2013.

Tiếp tục đọc